Magia Gruzji Tamada Tour

Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TAMADA TOUR sp. z o.o.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biuro Podróży TAMADA TOUR sp. z o.o. jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Biuro Podróży TAMADA TOUR sp. z o.o. posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Usług Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (nr wpisu: 1978).
 3. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
 1. Warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży TAMADA TOUR sp. z o.o., niniejszy dokument;
 2. Organizator – Biuro Podróży TAMADA TOUR sp. z o.o., z siedzibą w 05-540 Zalesie Górne, ul. Fiołków 3, posługujące się adresem e-mail: biuro@tamadatour.pl oraz numerem telefonu: +48 792 004 069.;
 3. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Umowa – umowa o imprezę turystyczną, jako całość, lub jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej zawierana między Organizatorem a Klientem;
 6. Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora;
 7. Umowa – zgłoszenie – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę;
 8. Ustawa –  ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego Organizatorowi oferty zawarcia umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, chyba że co innego wynika z ich treści.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i w efekcie jej przyjęcia oraz potwierdzenia przez Organizatora wszelkich warunków.
 3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuję tę osobę (osoby) w chwili składania oferty zawarcia umowy.

§ 3

CENA

 1. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia Imprezy pozostaje między 31 a 180 dni Klient przy zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
 2. W przypadku płatności w ratach, cała cena powinna być uiszczona nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej wskazanym w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych powyżej Organizator może odstąpić od Umowy, co rodzi skutki określone w § 7 ust. 3 Warunków uczestnictwa.
 4. Cena Imprezy obejmuje podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Organizator może podwyższyć cenę Imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
 6. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 7. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 8. kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy.
 9. Podwyższenie ceny w oparciu o ust. 5 może nastąpić w terminie nie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku podwyższenia ceny, Klient może od umowy odstąpić, o czym powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, a Organizator ma obowiązek zwrotu wpłaconej ceny.
 10. Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 5, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku Organizator od kosztów obniżenia ceny odliczy opłatę stałą w wysokości 150 zł brutto.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat za wybrane przez Klienta usługi dodatkowe dotyczące zakwaterowania w pokojach jednoosobowych w trakcie trwania imprezy turystycznej. Organizator podaje w celu informacyjnym, że w świetle dotychczasowego doświadczenia koszt ten nie przekracza 40 zł brutto za 1 nocleg. 

§ 4

TERMINY I SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić za imprezę turystyczną według własnego wyboru:
 2. gotówką bezpośrednio Organizatorowi,
 3. gotówką, przelewem lub kartą kredytową Organizatorowi za pośrednictwem jego Agenta,
 4. przelewem na konto Organizatora;
 5. w drodze płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 6. W przypadku, jeśli Klient wybierze płatność na rachunek bankowy przelewem, jest on zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy na rachunek bankowy prowadzony przez  Bank: ING BANK , o numerze: 25 1050 1025 1000 0090 8027 9152.
 7. W przypadku, jeśli Klient wybierze płatność elektroniczną lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili składania Zamówienia na stronie internetowej Organizatora, w ostatnim kroku składania Zamówienia, poprzez kliknięcie pola „Opłać zamówienie”, a następnie wybór metody płatności z udostępnionych przez serwis przelewy24.pl, obsługujący płatności elektroniczne.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA

 1. Organizator odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług objętych Umową.
 2. Organizator udzieli pomocy Klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Przy czym Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
 3. Przed rozpoczęciem Imprezy Organizator dostarcza Klientowi niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
 4. Organizator przed rozpoczęciem Imprezy może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy gdy zmiana jest nieznaczna. Organizator poinformuje Klienta niezwłocznie o takiej zmianie.
 5. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych:
 6. zmienić główne warunki umowy z Klientem;
 7. nie może spełnić specjalnych wymagań uzgodnionych przez strony;
 8. proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy;

powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

 •  przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy
 • odstępuje od umowy czy
 • przyjmuje ofertę zastępczą, jeśli została przez Organizatora zaproponowana.
 • Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w ust. 5, może on, według swego wyboru:
 • uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, alb
 • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 • Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora. jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 • Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 7, jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie.
 • Organizator uprawniony jest, w przypadku przeniesienia uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 7, obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Organizatora na skutek przeniesienia Umowy.
 • Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 • Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
 • Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 10 jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny Imprezy.
 • Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
 • W czasie trwania Imprezy Klient może w razie trudności zwracać się do lokalnego przedstawiciela Organizatora wskazanego w Umowie.
 • Przed zawarciem Umowy Organizator przedstawia Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. W trakcie imprezy Uczestnik powinien posiadać odpowiednie dokumenty związane z wyżej wymienionymi przepisami.
 • Organizator i Klient mogą w Umowie zgodnie określić wymagania specjalne, o których Klient powiadomił Organizatora.
 • Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

§ 6

UBEZPIECZENIE KLIENTA

 1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników imprezy organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.) – dalej zwany „Ubezpieczycielem”. Ubezpieczenie podstawowe rozszerzone jest o ochronę z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego.
 2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia podstawowego zawartego w cenie imprezy turystycznej w zakresie szczegółowo określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:
 3. koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji (w tym wizyty związane z ciążą, leczenie stomatologiczne, leczenie urazów w związku z amatorskim uprawianiem sportów): 60.000 EUR;
 4. następstwa nieszczęśliwych wypadków, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu: 15.000 PLN, 7.500 PLN;
 5. ubezpieczenie bagażu: 1.000 PLN.
 6. Ubezpieczenie OC: 30.000 EUR.
 7. Powyższy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje m.in. kosztów leczenia chorób przewlekłych. Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące m.in.: rozszerzony zakres (w tym np. koszty leczenia chorób przewlekłych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz wyższe sumy ubezpieczenia.
 8. W razie wystąpienia zdarzenia objętego powyższym ubezpieczeniem należy kontaktować się z całodobową centralą alarmową Ubezpieczyciela w Warszawie: +48 22 505 65 08.
 9. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. sposób likwidacji szkody, są doręczane Klientowi przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną. Są one dostępne również na stronie internetowej Organizatora.
 10. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie oraz jej przerwania. Klient ma możliwość zawarcia takiej umowy przy zawarciu umowy o imprezę turystyczną. Koszt ubezpieczenia z tytułu rezygnacji i przerwania podróży (bez udziału własnego Klienta) wynosi 3% wartości ceny imprezy turystycznej. Może być ona zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę Ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

KLIENT

 1. Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest w załączniku do Warunków uczestnictwa.
 3. W przypadku odstąpienia Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych mu przez Organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji, ustalanego indywidualnie w każdym przypadku.
 4. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej.
 5. kształtuje się następująco (w stosunku do całkowitej ceny): – do 30 dni przed wylotem – do 30%, – 29-15 dni – do 65%,  – 14-7 dni – do 75%, – 6-3 dni – do 85%, – od 2 dni przed wylotem: do 95%. Z uwagi na charakter i naturę kosztu rezygnacji, Organizator w praktyce najczęściej jest w stanie określić go dopiero po zakończeniu imprezy turystycznej.
 6. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.
 7. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.
 8. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

ORGANIZATOR

 • Organizator może rozwiązać Umowę o udział w Imprezie i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w U lub ofercie Imprezy. Wówczas Organizator poinformuje Klienta o wymienionej okoliczności:
 • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
 • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
 • Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i zawiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy.
 • Organizator  dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 8

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
 2. Klient ma obowiązek powiadomić Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.
 3. Jeżeli którakolwiek z Usług nie jest wykonywana zgodnie z Umową Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
 4. W przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, a także odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.
 5. Klientowi nie przysługuje obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o jakich mowa w ust. 4, gdy:
 6. winę za niezgodność ponosi Klient;
 7. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Umowy;
 8. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 9. W przypadku niewykonania przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej Imprezy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
 10. W przypadku niewykonania przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej Imprezy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
 11. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy, Organizator turystyki przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny.
 12. Klient może odrzucić proponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
 13. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie.
 14. Jeżeli Impreza obejmuje transport podróżnych, organizator turystyki zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.
 15. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas Klient jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.
 16. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Klienta do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Klienta, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy.
 17. Odpowiedzialność organizatora Organizatora się do trzykrotność całkowitej ceny Imprezy. Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

§ 9

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE ORGANIZATORA

 1. Organizator potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego związanego z proponowanymi przez niego imprezami turystycznymi, które zapewnia Klientom:
 2. pokrycie kosztów powrotu z Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez Klientów, w wypadku gdy Organizator, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,
 3. zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
 4. zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu. – w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z Ubezpieczycielem.
 5. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów powrotu z imprezy, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego nr tel. 22 5979501, e-mail: dkpit@mazovia.pl albo z Ubezpieczycielem.
 6. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych w sytuacji określonej w § 9 ust. 1 powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Mazowieckiego lub do SIGNAL IDUNA (stosownie do uzgodnień między nimi). Zgodnie z Ustawą podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych lub właściwy marszałek województwa, po uprzednich uzgodnieniach między nimi w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, przyjmuje zgłoszenia od klientów organizatorów turystyki, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy:
 7. Impreza nie została lub nie zostanie zrealizowana,
 8. zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części Imprezy, która nie została lub nie zostanie zrealizowana – z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.
 9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich Klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z Umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 10. kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a organizatorem turystyki;
 11. kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora;
 12. oświadczenie Klienta stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych o określonej wartości;
 13. oświadczenie Klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

 § 10

REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.
 2. Klient zobowiązany jest złożyć Organizatorowi pisemną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
 4. w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
 5. w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończenia imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
 6. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
 7. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami          stron                internetowych             Urzędu            Ochrony          Konkurencji           i           Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Podstawą przetwarzania danych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku, jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub przetwarzanie wizerunku, art. 6 lit. b RODO – tj. realizacja umowy o imprezę turystyczną oraz art. 6 ust. 1 lit. f  tj. uzasadniony interes Administratora, tj. kontakt i przesłanie wymaganych informacji, ewentualne dochodzenie roszczeń.
 3. Podane dane osobowe w formularzu rezerwacyjnym lub w umowie o imprezę turystyczną są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy o imprezę o imprezę turystyczną.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Organizatora po złożeniu odrębnego oświadczenia w procesie zawierania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym konsultanci i doradcy.
 6. Podane dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia żądania ich usunięcia, jednak nie dłużej niż przez okres lat 3.
 7. Klient ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
 8. Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na adres Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 11. Klient wyraża zgodę na fotografowanie w trakcie wycieczki i wykorzystanie wizerunku do działań promocyjnych przez Organizatora.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.
 2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony są związane umową.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie m.in. przepisy: ustawy, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu usługi turystycznej w  terminie …………………………………………… do ……………………………………

ing).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Tamada Tour

Realizacja: Codenest