Magia Gruzji Tamada Tour

Fundacja Tamada

Cele Fundacji Tamada

Celem Fundacji jest pomoc Gruzinom oraz Polonii w Gruzji.

Do naszych podopiecznych należą:

 • Elene Chikhradze – wnuczka naszego mentora i szefa kierowców Vagnera Oghiashvili. Elene cierpi na cukrzycę pocovidową. Zbieramy środki na badania, zastrzyki i zapewnienie opieki medycznej na wysokim poziomie. Część środków pokrywają gruzińskie władze lokalne. Dla Elenki zbieramy ok. 500 GEL (ok. 810 PLN) miesięcznie.
 • Anano Mindiashvili – 13-letnia Anano cierpi na mikrocefalię. Ma opóźniony rozwój motoryki, pokarmy przyjmuje wyłącznie przez rurkę. Walczy o życie. Gastrostomia i szpital to jej codzienność. Zbieramy na jej wyżywienie (słoiczki dla dzieci), środki higieniczne i najlepszą dostępną opiekę medyczną. Dla Anano zbieramy ok. 1500 GEL (ok. 2500 PLN) miesięcznie.
 • Irina Martirosyan – Irina jest bohaterką artykułu i filmu „Irinka znad jeziora Tabackuri”. Zna 6 języków i marzy o usamodzielnieniu się i wyjeździe z odciętej od świata miejscowości do Tbilisi w celu kontynuacji edukacji. Od 2024 roku koszt jej utrzymania w Tbilisi wyniesie 1500 GEL (ok. 2500 PLN) miesięcznie. Chcemy jej pomóc i zapraszamy do wsparcia! Zapewnimy jej również start w życiu zawodowym.
 • Dom Ofiar Przemocy Domowej w Zugdidi (Fundacja Merkuri) – jest to pierwsze tego typu miejsce w zachodniej Gruzji. Tutaj mogą schronić się kobiety i dzieci uciekający od przemocowych mężów i ojców. Od lat pomagamy w wyposażeniu ośrodka w pościel, artykuły szkolne i higieniczne, zabawki dla dzieci, itd. Dla gruzińskiej fundacji Merkuri zbieramy co roku opisane wyżej produkty, a także wspomagamy finansowo bez górnych limitów.

Dane Fundacji Tamada

Fundacja Tamada

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Nr konta – ING BANK ŚLĄSKI SA – 24 1050 1012 1000 0090 8215 6150

KRS: 0000967532

NIP: 5273005223

Status Fundacji Tamada

Statut Fundacji Tamada

z dnia 27 września 2021 roku

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Tamada, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją” ustanowiona została przez fundatora Krzysztofa Ciemnołońskiego, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Zarzyckiego dnia 16 lipca 2021 roku przed notariuszem Arkadiuszem Zarzyckim, repertorium A Nr 6038/2021.
 2. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) oraz z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

§ 2

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Gruzji.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 3. Do realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, placówki terenowe, a także przystępować do spółek, fundacji i spółdzielni.
 4. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5

Celem Fundacji jest pomoc Gruzinom oraz Polonii w Gruzji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


a) pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji;
b) współdziałanie z innymi fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo w kraju i zagranicą;
c) współpracę z instytucjami, organizacjami, placówkami, osobami prawnymi, prasą, mediami elektronicznymi, działającymi na terenie Polski lub Gruzji i wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
d) organizowanie zbiórek charytatywnych;
e) organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych mających na celu pomoc Gruzinom oraz Polonii w Gruzji;
f) organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości narodowych;
g) organizowanie spotkań, wydarzeń kulturalnych, szkoleń, konferencji, wywiadów oraz prezentacji odnoszących się Gruzji;
h) organizowanie i wspieranie wydarzeń mających na celu popularyzację kultury gruzińskiej;
i) organizowanie wycieczek i podróży;
j) organizowanie wolontariatu;
k) organizowanie i sponsorowanie konkursów;
l) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
m) inicjowanie i wspieranie wydawania książek, nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych, blogów i fotografii dotyczących historii, kultury oraz kuchni gruzińskiej;
n) zakup artykułów spożywczych, leków i środków medycznych, środków higieny i innych środków służących realizacji potrzeb życia codziennego;
o) pomoc finansową i rzeczową;
p) pomoc osobom w trudnej sytuacji finansowej lub osobistej;
q) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen;
r) działalność charytatywną;
s) wspieranie działań dążących do integracji międzynarodowej;
t) sprzedaż gadżetów, pamiątek oraz przedmiotów związanych z Gruzją.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych i unijnych.
 3. Fundatorowi przysługuje prawo do zmiany celów, dla których została powołana Fundacja.

§ 8

 1. Majątek Fundacji składa się z:
  1. funduszu założycielskiego w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych);
  1. ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania;
  1. nieruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania;
  1. środków uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych niniejszym Statutem.
 3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 2 000 zł.

§ 9

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  1. wszelkiego rodzaju darowizny;
  1. dochody ze zbiórek charytatywnych i imprez publicznych;
  1. dotacje, datki oraz subwencje;
  1. zyski z lokat w bankach i instytucjach finansowych;
  1. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
  1. udziały w zyskach osób prawnych;
  1. wszelki zysk wynikający z posiadania udziałów w spółkach;
 2. Fundacja jest uprawniona do posiadania akcji i obejmowania udziałów w dowolnych osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz mogących nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w szczególności w spółkach prawa handlowego.
 3. Dochody pochodzące ze środków wskazanych w ust. 1 mogą być użyte w każdy sposób realizujący cele Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

§ 10

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani w drodze pisemnego oświadczenia Fundatora o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji z członkostwa lub odwołania Członka Zarządu.
 5. W przypadku, gdy jeden z Członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swojej funkcji, Fundator może na jej miejsce wyznaczyć inną osobę, która okresowo będzie w jej miejsce pełnić funkcję Członka Zarządu.

§ 11

 1. Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku dwóch lub większej liczby Członków Zarządu upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są jednoosobowo, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 3. 
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, w tym w szczególności:
  1. opracowywanie strategii oraz planów działania;
  1. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  1. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  1. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  1. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wynagradzania.

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  1. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  1. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  1. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  1. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
  1. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  1. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  1. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  1. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  1. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  1. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  1. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  1. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
  1. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  1. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  1. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  1. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  1. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  1. 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana;
 3. Działalność wymagającą koncesji lub odpowiednich zezwoleń Fundacja podejmie po ich uzyskaniu.
 4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie podejmuje Zarząd.

§ 14

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe.

§ 15

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, o ile w jej wyniku nie zmieniłby się w sposób istotny cel Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje zarząd.
 3. Likwidatorem Fundacji mogą być członkowie zarządu albo osoba wskazana przez Fundatora.
 4. Majątek pozostały po likwidacji fundacji zostanie w całości przekazane na cele zbliżone z celami fundacji.

§ 17

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatora.
 2. Zmiany w statucie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, sposobu ich realizacji, a także zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 19

 1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.
 2. Fundacja składa Ministrowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Tamada Tour

Realizacja: Codenest