Magia Gruzji Tamada Tour

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TAMADATOUR.PL

§ 1. DEFINICJE:

 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.tamadatour.pl/ prowadzony przez Organizatora.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Organizator – TAMADA TOUR z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000707203, NIP: 1231379649, REGON: 368894676 – wpisana do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem ewidencyjnym 11070 (numer rejestracyjny 1978) od dnia 10.01.2018 r., będąca organizatorem turystyki.
 4. Impreza turystyczna – impreza w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizowana przez Organizatora na rzecz Klientów.
 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego lub zawierający z Organizatorem Umowę,
 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorem Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Organizatorem Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną.
 8. Formularz rezerwacji– dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie miejsca w Imprezie turystycznej.
 9. Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej zawierana w języku polskim pomiędzy Organizatorem i Klientem.
 10. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 11. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Organizatora:
  1. zawierania Umów na zadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. otrzymywania Newslettera,
  3. korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach będących przedmiotem Umowy, podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy  wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 6. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową oraz aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 7. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie Serwisu – w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.
 8. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na biuro@tamadatour.pl.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest do niezamieszczania komentarzy typu SPAM oraz komentarzy o charakterze obraźliwym, bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 4. Przed wypełnieniem i przesłaniem Formularza rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 5. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego, w szczególności podczas korzystania z Formularza Rezerwacji, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 7. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Organizatora lub zostały użyte przez Organizatora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 8. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Organizatora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 9. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 10. Klient ponosi wobec Organizatora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego.
 11. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Organizatora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Klient może zgłosić chęć udziału w Imprezie Turystycznej, wypełniając Formularz rezerwacji i klikając przycisk ,,Rezerwuj” lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Organizatora biuro@tamadatour.pl. Przed wysłaniem wypełnionego Formularza, Klient powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Politykę prywatności.
 2. W Formularzu rezerwacji Klient może wybrać interesujący go termin Imprezy turystycznej. Klient wypełnia Formularz rezerwacji wskazując swoje dane osobowe oraz dane dodatkowej osoby, na rzecz której będzie zawierał Umowę. Jeśli Klient chce zarezerwować miejsca w Imprezie turystycznej dla większej ilości osób powinien przekazać taką informację za pośrednictwem Formularza rezerwacji w polu ,,Uwagi” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się na adres Organizatora biuro@tamadatour.pl.
 3. Organizator po otrzymaniu wypełnionego Formularza rezerwacji, Organizator potwierdza dostępność miejsc w ciągu 24h.
 4. Potwierdzając dostępność miejsc w Imprezie turystycznej, Organizator przesyła na adres e-mail Klienta, Umowę wraz z załącznikami, informacje praktycznie ułatwiające przygotowanie się do wycieczki, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, potwierdzenie zakupu biletów lotniczych (jeśli dotyczy). Umowa określa wysokość oraz harmonogram wpłat.
 5. Umowa zostaje zawarta w momencie odesłania przez Klienta Organizatorowi podpisanego skanu Umowy.
 6. Klient może odstąpić od Umowy, zgodnie z zapisami dotyczącymi kwestii odstąpienia uregulowanymi w Umowie oraz załącznikach do Umowy (w szczególności OWU). Wskazane regulacje nie wyłączają praw Klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. PŁATNOŚCI

 1. Klient zapłaci na rzecz Organizatora cenę Imprezy Turystycznej, wynikającą z podpisanej Umowy. Klient jest informowany o łącznej cenie przed zawarciem Umowy.
 2. Cena zawiera elementy wskazane w Umowie.
 3. Klient dokonuje płatności w ratach – w wysokości i w terminach określonych w Umowie. Jeśli Umowa zostaje zawarta na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Klient może zostać zobowiązany w Umowie do zapłaty całości kwoty, bez rozłożenia na raty.
 4. Klient dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w Umowie.

§ 6. NEWSLETTER

 1. Klient może za pośrednictwem Serwisu, zapisać się do usługi Newslettera świadczonej przez Organizatora.
 2. Skorzystanie z usługi o której mowa w poprzednim pkt. jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym paragrafie, Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję newslettera” znajdujący się w wiadomości otrzymanej od Organizatora w ramach pełnienia usługi. Klient może zrezygnować z usługi także wysyłając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Organizator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zgłoszenia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Organizatorem a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2021.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Tamada Tour

Realizacja: Codenest